Southwest Health System aims to assist people who speak a variety of languages. Translation or interpretation services are available for the languages below:

 • Amharic: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-945-7889 (መስማት ለተሳናቸው: 711).
 • Arabic:  ھاتف الصم والبكم قم :711)1800-945-7889- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم) .
 • Bassa: Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-945-7889 (TTY:711)
 • Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-945-7889(TTY: 711)。
 • Cushite: XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-800-945-7889 (TTY: 711).
 • French: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-945-7889 (ATS : 711).
 • German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-945-7889 (TTY: 711).
 • Ibo: Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-800-945-7889 (TTY: 711).
 • Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-945-7889(TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。
 • Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-945–7889 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.
 • Navajo: D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-800-945-7889 (TTY: 711.)
 • Nepali: ध्यान 􀇑दनुहोस:् तपाइ􀉍ले नेपाल􀈣 बोल्नहन्छ भन तपाइ􀉍को 􀇓निम्त भाषा सहायता सवाहरू 􀇓नःशल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गनुहोसर् ्1-800-945-7889 (􀇑ट􀇑टवाइ: 711) ।
 • Persian-farsi: توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما
  1-800-945-7889 (TTY: 711) فراھم می باشد. با تماس بگیرید.
 • Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-945-7889 (телетайп: 711).
 • Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-945-7889 (TTY: 711).
 • Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-945-7889 (TTY: 711).
 • Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-945-7889 (TTY: 711).
 • Yoruba: AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-800-945-7889 (TTY: 711).